Ozturk logo small

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van foto en videografie door OzturkVideo, handelend onder de naam: OzturkVideo. Bij het boeken van een fotoshoot, workshop of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van OzturkVideo.Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gegevens fotograaf

 • Website: www.ozturkmotionpictures.com
 • Telefoon : +31 641963315
 • Kvk : 62902709
 • BTW :  NL0021281027B41

Artikel 1. Algemeen

 1. De website: Alle content van deze website is eigendom van OzturkVideo en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Zowel tekst als foto’s,video’s, als andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker.
 2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door OzturkVideo worden aangepast.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van OzturkVideo.

Artikel 2. Auteursrechten & Publicaties

 1. Op alle foto’s en video’s van OzturkVideo rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OzturkVideo. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
 2. De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, wedstrijden etc.), tenzij door de klant van te voren anders is aangegeven.
 3. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van OzturkVideo. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
 4. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten OzturkVideo. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan OzturkVideo.
 5. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met OzturkVideo (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van OzturkVideo kunnen tonen.
 6. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: OzturkVideo” of “Foto: OzturkVideo.com”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
 7. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van OzturkVideo. Bij inbreuk komt OzturkVideo een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door OzturkVideo gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-.

Artikel 3. Cadeaubonnen.

 1. Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
 2. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door OzturkVideo. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 3. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.
 4. U kunt bij OzturkVideo een cadeaubon kopen. Een cadeaubon is vanaf €500,-verkrijgbaar.
 5. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
 6. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
 7. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.

Artikel 4. Klachten/Aansprakelijkheid/Verantwoordelijkheid.

 1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
 2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken.
 3. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
 4. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.
 5. De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag. Alleen aangetekende en verzekerde zendingen kunnen bij schade geclaimd worden. Voor beschadigde zendingen per envelop kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. Mediamem is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als digitale bestanden elders worden afgedrukt.
 6. De fotograaf is niet aansprakelijk voor verloren beelden die niet door een menselijk fout zijn veroorzaakt maar door een technische storing.

Artikel 5. Boekingen/Fotoreportage/Uitvoeringen

 1. Een bruidsreportage boeken kan: via het formulier op de site of per email.
 2. Eventuele reiskosten van OzturkVideo zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
 3. Het boeken van een bruidsreportage is niet verblijvend. Indien een boeking door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. Bij een overlijden krijg de klant wel zijn aanbetaling terug (alleen bij aantonen van een overlijdensakte)
 4. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen OzturkVideo toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die OzturkVideo heeft moeten maken.
 5. OzturkVideo zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl en kwaliteit waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 6. OzturkVideo is gerechtigd een assistent fotograaf of stagiaire mee te nemen en de opdracht deels door deze derde uit te laten voeren. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 7. OzturkVideo levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit waarbij een professionele nabewerking plaatsvindt op o.a. kleur, contrast, helderheid en uitsnede. OzturkVideo zal nadrukkelijk geen nabewerking toepassen op bestaande elementen, zoals het verwijderen van deze elementen of extreme nabewerking toepassen, zoals het wijzigen van lichaamsproporties.
 8. Klant zorgt zelf voor back-up. OzturkVideo is niet verantwoordelijk voor het maken van een back-up. De back-up dient uiterlijk 2 maanden na aflevering gemaakt te zijn. Na deze termijn worden alle beelden verwijderd uit ons bestand.
 9. De fotograaf is niet aansprakelijk voor beelden, foto’s, (video)opnames en andere producten die de fotograaf aanbiedt welke door overmacht ná de fotoshoot dan wel ná de (video)opnames en/of ten tijde van de fotoshoot dan wel ten tijde van de (video)opnames welke hebben plaatsgevonden ten behoeve van de klant in het kader van de overeengekomen opdracht, zijn verloren.
 10. Met overmacht wordt bedoeld dat de nakoming van de verbintenis – de overeengekomen opdracht – niet kan worden nagekomen door de fotograaf door een gebeurtenis dan wel handelen buiten de wil van de fotograaf en/of een gebeurtenis dan wel handelen welke de fotograaf niet kon voorzien. Toeval, een natuurverschijnsel en het handelen van derden waardoor het voltooien van de betreffende opdracht onmogelijk is geworden, vallen in ieder geval onder het begrip overmacht.
 11. Het rechtsgevolg dat aan overmacht verbonden wordt, is dat de fotograaf niet aansprakelijk is dan wel aansprakelijk gesteld kan worden door de klant voor het niet-nakomen van de overeengekomen opdracht.

Artikel 6. Offerte/Betalingen/Levering.

 1. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 9,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan is OzturkVideo genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
 2. OzturkVideo levert de fotobestanden in maximaal 6 weken na de trouwdatum.
 3. Kiest u ervoor de producten te laten verzenden per post? Dan is de producten vanaf het moment van verzending voor uw risico.
 4. De kosten van een fotoreportage dienen bij aanvang te zijn voldaan. En niet eind van de dag.
 5. Genoemde prijzen in een offerte zijn exclusief BTW.
 6. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte.
 7. Offertes zijn 7 dagen geldig.
 8. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 9. Voor nieuwe overeenkomsten of aanvulling van deze overeenkomst doet de opdrachtnemer een nieuw aanbod of prijsopgave.
 10. Foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, geleverd op een USB stick.
 11. Bij annulering/opzegging van de overeenkomst, zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het termijn:
 • 11.1 Bij annulering tot 1 jaar voor de bestaande opdracht
 • De annuleringskosten bedragen 25% van de totale som van de opdracht.
 • 11.2 Bij annulering tot 8 maanden voor de bestaande opdracht
 • De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht.
 • 11.3 Bij annulering tot 6 maanden voor de bestaande opdracht
 • De annuleringskosten bedragen 75 % van de totale som van de opdracht.
 • 11.4 Bij annulering tot 3 maanden voor de bestaande opdracht

De annuleringskosten bedragen 100% van de totale som van de opdracht.

 1. Overmacht

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er een overlijden in de familie is. Wanneer dit de 1e of 2e graad familieband is, dan zullen wij natuurlijk geen annuleringskosten berekenen. Dat valt onder de term overmacht. Net zoals natuurrampen, oorlogen, en dat soort gevallen.

 1. Waarom annuleringskosten?
Boekingen voor OzturkVideo worden meestal ruim van te voren vastgelegd. Wanneer iemand op het laatste moment een boeking annuleert, dan kunnen wij die datum nooit meer vervangen met een andere boeking. Daardoor zijn wij genoodzaakt om een vergoeding te vragen voor de inkomsten die wij buiten onze schuld missen.

Artikel 7. Locatie/Tijden/Opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor geschikte fotolocaties, waarbij opdrachtgever tevens zorg dient te dragen voor toegang tot die locatie en toestemming om op die locatie te mogen fotograferen. Indien hiermee kosten gemoeid gaan, zijn deze voor rekening van opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat er geen andere professionele of beroepsfotograaf werkzaam is gedurende de huwelijksdag.
 3. Opdrachtgever dient te voorkomen dat derden tijdens essentiële momenten, waaronder doch niet uitsluitend het ja-woord, flitsen of andere hinderlijke handelingen plegen.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, waaronder doch niet uitsluitend het tijdig ter beschikking stellen van een dagplanning aan fotograaf, waaronder docht niet uitsluitend begrepen gegevens van de locaties en noodzakelijke telefoonnummers, waaronder die van de ceremoniemeester.
 5. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal OzturkVideo dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 6. Tijden van een dagopname zijn 12:00 tot 00:00. Iedere uur erbij boeken is mogelijk. Iedere uur bedraagt +€300,-

 

Lees hun verhaal

21-05-2021 pfff… waar zal ik beginnen? Al lang ervoor wisten we dat het geen ‘normale bruiloft’ zou zijn. We konden niet ruim van te voren iets regelen, aangezien veel onduidelijk was met COVID-19. Al met al was het een periode met heel veel stres. Wat ik wel kan zeggen is….wat ben ik blij dat Ozturk en Mediamen ons hebben geholpen. Als je verwacht dat het alleen maar een video en fotograaf is heb je het goed mis… De dingen waar je zelf niet op komt, kwam Serdar mee. Hij zit echt bom vol met ideeën!

Helaas op de bruiloft dag was het niet zo lekker weer. Dankzij Serdar hadden we een B optie. Ik verwacht dat hij in gedachte makkelijk optie C,D en E had staan. Wat hebben wij toch genoten van ons dag. Een dag wat je niet kan vergeten. Waarbij Ozturk veel voor ons heeft gedaan! Ons hele dag is onder begeleiding van hun verlopen :) Oohja, ik wilde nog even kwijt dat Iedereen corona was vergeten tijdens de bruiloft!

Op dit moment wilde ik eigenlijk feedback geven, ondanks dat jullie dat niet nodig hebben. Ik heb geen tips alleen maar TOPS!

Dank jullie wel dat jullie onze dag onvergetelijk hebben gemaakt! Oohja, ik wilde nog even kwijt dat dankzij jullie iedereen corona was vergeten tijdens de bruiloft! Ik ben blij dat het niet een “normaal bruiloft was”


Mucevher & Ali

Lees hun verhaal

Op een prachtige zonnige middag hebben wij onze fotoshoot gehad op een mooie locatie naar mijn keuze “kinderdijk. Serdar heeft deze shoot op een prachtige manier vastgelegd.

Wij waren al erg onder de indruk van zijn eerdere werk. En onze shoot heeft het alleen maar bevestigd. Serdar stelt zich bescheiden op. Hij is toegankelijk in het contact en zichtbaar gepassioneerd over zijn vak! Serdar is ontzettend relaxed in omgang waardoor wij ons ook meteen ontspannen voelden. De foto’s en onze video clip is echt prachtig en een dierbaar bezit voor ons. Dank je wel Serdar ❤


Hasina & Abdullah

Lees hun verhaal

Wij raden Özturk zeker aan iedereen aan! Wij zijn blij met de keuze die wij hebben gemaakt voor onze bruiloft. De samenwerking verliep super en alles ging helemaal vanzelf, op een hele leuke manier.We zijn er achter gekomen hoe belangrijk het is dat je een goede video- en fotograaf hebt. De speciale dag vliegt zo voorbij maar de filmpjes en foto’s zijn voor altijd. Het filmpje dat voor ons in elkaar is gezet in een mum van tijd voor ons feest begon is in één woord geweldig. Het blijft de mensen keer op keer ontroeren bij het kijken. Wij zijn zo enthousiast dat wij zeker vaker een samenwerking willen aangaan! Sascha Hoefnagels